BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 > Zasady funkcjonowania P389

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa prawo oświatowe* oraz

Statut Przedszkola nr 389.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku: od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

W przedszkolu jest 8 oddziałów.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

Przedszkole czynne jest w godzinach: 06.30-17.30

 

Opłaty za wyżywienie oraz pobyt dziecka (godziny ponad podstawę programową) wnoszone są w formie gotówkowej u kierownika gospodarczego przedszkola.

 

Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ Prowadzący.

 

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

-podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).
 
 
Wprowadził Makowska-Opala Barbara 10-01-2014
Aktualizujący Makowska-Opala Barbara 13-01-2014
Zatwierdzający Makowska-Opala Barbara 13-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-01-2014
Liczba odwiedzin: 724
Rejestr zmian