Zasady funkcjonowania P389

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa prawo oświatowe* oraz
Statut Przedszkola nr 389.
 
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku: od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
W przedszkolu jest 8 oddziałów.
Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.
 
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
Przedszkole czynne jest w godzinach: 06.30-17.30
 
Opłaty za wyżywienie oraz pobyt dziecka (godziny ponad podstawę programową) wnoszone są w formie gotówkowej u kierownika gospodarczego przedszkola.
 
Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ Prowadzący.
 
*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:
-podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Struktura własnościowa majątek
Zasady funkcjonowania P389
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwarka
Rejestr zmian

Wersja standardowa