Kanał Wyżej
Zasady Funkcjonowania ZSP nr 7

Treść
 
Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 321 oraz Przedszkola ne 389 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 określa prawo oświatowe* oraz Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, Statut Szkoły Podstawowej nr 321, Statut Przedszkola nr 389.
 
Do szkoły uczęszczają dzieci/młodzież w wieku: 3 - 14 lat, a do przedszkola dzieci w wieku 3-6 lat.
 
Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział.
W szkole jest  49 oddziałów kl. I-VIII i 4 oddziały przedszkolne, w których łącznie uczy się 1107 uczniów. w Przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 150 podopiecznych.


Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.
 
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.
 
Organizację pracy zespołu określa ramowy rozkład dnia i plan lekcji.
 
Szkoła czynna jest w godzinach: 07.00 – 18.00
 
Przedszkole czynne jest w godzinach: 06.30 – 17.30
 
Świetlica czynna jest w godzinach: 07.00 – 18.00
 ,
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 07.00 – 18.00,  w piątek: 08.00 – 15.00


 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.
 
Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ Prowadzący.


Szkoła posiada zasięg terytorialny szkoły (obwód).


 
*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:
-podstawą programową kształcenia ogólnego - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.,      (Dz. U. z 2017 poz.356 ze zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. ramowym planem nauczania -rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r., (Dz. U. z 2017 poz.703) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).


Data ogłoszenia
2014-01-09

Data wprowadzenia:  09-01-2014

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady Funkcjonowania ZSP nr 7

Wersja standardowa